ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ,GIS (ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ &ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) PDF Εκτύπωση E-mail
Οι εργασίες που μπορεί να εκτελέσει το εργαστήριο αυτό είναι οι παρακάτω:

Α) Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
 1. Ψηφιακές χαρτογραφήσεις και ταξινομήσεις σημειακών, γραμμικών και εκτατικών  δεδομένων και πληροφοριών.
 2. Ψηφιοποιήσεις αναλογικών χαρτών και διαγραμμάτων (αυτόματες και αναλυτικές).
 3. Σύνταξη ψηφιακών διαγραμμάτων επίγειων χωρικών μετρήσεων σε διάφορα χαρτογραφικά υπόβαθρα.
 4. Προσαρμογή αναλογικών και ψηφιακών χαρτών σε οποιοδήποτε προβολικό σύστημα.
 5. Ψηφιακές εκτυπώσεις.
 6. Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε Εδαφολογικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες .
 7. Δημιουργία θεματικών χαρτών.
Β) Εφαρμογές με τη χρήση Συστημάτων Προσδιορισμού Θέσης (GPS)
 1. Σημειακές, γραμμικές και εκτατικές δειγματοληψίες ακριβείας με GPS.
 2. Επιτόπιοι έλεγχοι ακριβείας.
Γ) Επεξεργασία και Εφαρμογές Δορυφορικών Εικόνων 
 1. Γεωμετρικές διορθώσεις δορυφορικών εικόνων.
 2. Χαρτογράφηση και ταξινόμηση χρήσεων γης από δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες.
 3. Παραγωγή θεματικών χαρτών από πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες.
 4. Εκτίμηση έκτασης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 5. Εκτίμηση παραγωγής γεωργικών καλλιεργειών.
 6. Σημειακή και εκτατική καταγραφή και διαχρονική παρακολούθηση περιβαλλοντικών φαινομένων (εδάφους, νερού).
Δ) Άλλες δραστηριότητες 
 1. Συνδυασμένοι αγροτικοί και περιβαλλοντικοί έλεγχοι με δορυφορικές εικόνες, επιτόπιες παρατηρήσεις κλπ πληροφορίες.
 2. Ψηφιακές καταγραφές αλφαριθμητικών και γεωγραφικών δεδομένων (π.χ. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, κλπ). 
 3. Τεχνική υποστήριξη σε ερευνητικά προγράμματα.
 
 


Developed and Designed by