ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΕΔΑΦΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

 

 • Υπεύθυνος: Τσαντήλας Χρήστος
 • Προσωπικό:
  • Μιλτιάδης Τζιουβαλέκας, Χημικός Μηχανικός
  • Παναγιώτης Ράπτης, Γεωλόγος
  • Ευτυχία Κωσταρά, Περιβαλλοντολόγος
  • Παρασκευή Γρυπάρη, Τεχνολόγος Γεωπονίας
  • Κωνσταντίνα Μαντέλου, Τεχνολόγος Γεωπονίας
  • Αικατερίνη Δραγοϊδου, Τεχνολόγος Γεωπονίας
  • Ευαγγελία Χατζηκύρου, Τεχνολόγος Γεωπονίας
  • Σωτηρία Ζαφειρίου, Τεχνολόγος Γεωπονίας
  • Ιωάννης Τσιακάλης, Προσωπικό υποστήριξης
Εξοπλισμός Εργαστηρίου:
 1. Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης (Varian A400 Plus με αυτόματο δειγματολήπτη και αυτόματο αραιωτή). Μέτρηση των στοιχείων: Fe, Cu, Zn, Mn, Pb, Cd, Ni, Mo, Mg, Al, Ca, Si και Sr σε εκχυλίσματα εδαφικών δειγμάτων και σε υδατικά δείγματα.

 2. Αέριος χρωματογράφος (Agillent με φασματογράφο μάζας και ανιχνευτές FID και NPD και σύστημα Purge-and-Trap για πτητικές ενώσεις). Προσδιορισμοί: Ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση των περισσότερων οργανικών ενώσεων σε εκχυλίσματα εδαφικών δειγμάτων και δειγμάτων ιζημάτων, καθώς και σε υδατικά δείγματα.

 3. Ιοντικός χρωματογράφος (Metrhom με ανιχνευτή ανιόντων και κατιόντων και αυτόματο δειγματολήπτη). Προσδιορισμοί: Ταυτόχρονη μέτρηση ανιόντων (Cl-, NO2-, NO3-, F-, Br-, SO4=), και κατιόντων (K+, NH4+, Na+, Ca++, Mg++) σε υδατικά δείγματα.

 4. Στοιχειακός αναλυτής C, N, S. (LECO CNS 2000 με αυτόματο δειγματολήπτη). Προσδιορισμοί: Ταυτόχρονη μέτρηση των συνολικών περιεκτικοτήτων των τριών αυτών στοιχείων σε εδαφικά δείγματα και δείγματα φυτικών ιστών.

 5. Φασματοφωτόμετρο κυψελίδας συνεχούς ροής (Varian Cary 1E). Προσδιορισμοί: Ρ, Β, ΝΟ3 σε υδατικά δείγματα ή εδαφικά εκχυλίσματα.

 6. Αναλυτής συνεχούς ροής (FIAStar 5000 Analyzer). Προσδιορισμοί: ΝΟ2-, ΝΟ3- και ΝΗ4+ καθώς και φωσφόρου σε εκχυλίσματα εδαφικών δειγμάτων.

 7. Συσκευή περιστροφικής εξάτμισης (RotaVapor BUCHI R-215) για συμπύκνωση των εδαφικών εκχυλισμάτων που προορίζονται για μέτρηση στην αέρια χρωματογραφία.

 8. Πεχάμετρα.

 9. Αγωγιμόμετρα.

 10. Ασβεστόμετρα.

 11. Πυριαντήρια εδαφικών δειγμάτων και δειγμάτων φυτικών ιστών.

 12. Μύλοι άλεσης εδαφικών δειγμάτων και δειγμάτων φυτικών ιστών.

 13. Φούρνοι ξήρανσης.

 14. Υδατόλουτρα.

 15. Θερμαντικές πλάκες.

 16. Συσκευή υπερήχων.

Διαπίστευση μεθόδων αναλύσεων

Σημείωση: Με την απόφαση με αριθ. Πρωτ. 3113/Β1/1.2.2.1/1173/28-3-2005 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντάχθηκε η πράξη : «Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου αναλύσεων εδαφών του Ινστιτούτου Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας (ΙΧΤΕΛ) του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) για την παροχή υπηρεσιών Φυσικοχημικών δοκιμών σε εδάφη» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» και συγκεκριμένα :
Μέτρο : 1.2 «Εθνικό Σύστημα Ποιότητας»
Δράση : 1.2.2 «Πιστοποίηση».
Τελικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι η λήψη Πιστοποιητικού Διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), για τον προσδιορισμό των φυτοφαρμάκων : α) ατραζίνη και β) διβρωμοαιθάνιο σε εδάφη.

 

Κατά το έτος 2015 έγινε ανανέωση της διαπίστευσης και επέκταση του ΕΠΕΔ κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025. Έτσι το Ινστιτούτο κατέχει το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 487-3

Με επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης στις κατωτέρω αναλύσεις:

Α. Εδαφικά δείγματα

 

1. Προσδιορισμός διαθέσιμου χαλκού

2. Προσδιορισμός διαθέσιμου σιδήρου

3. Προσδιορισμός διαθέσιμου μαγγανίου

4. Προσδιορισμός διαθέσιμου ψευδαργύρου

5. Προσδιορισμός ανταλλάξιμου καλίου

6. Προσδιορισμός ανταλλάξιμου μαγνησίου

7. Προσδιορισμός οξύτητας (pH) εδάφους

8. Προσδιορισμός ολικού αζώτου (μέθοδος Kjeldahl)

9. Προσδιορισμός νιτρικού αζώτου

10. Προσδιορισμός αφομοιώσιμου φωσφόρου (Olsen)

11. Προσδιορισμός οργανικής ουσίας

12. Προσδιορισμός ολικών μορφών των βαρέων μετάλλων

Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn

13. Επι προσκομισθέντος δείγματος εδάφους με εφαρμογή μεθόδων του ΕΠΕΔ,

ερμηνεία των εργαστηριακών αναλύσεων και διατύπωση γνώμης για τη γονιμότητα

του εδάφους, ανεξαρτήτως καλλιέργειας.

 

Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης

Συσκευή περιστροφικής εξάτμισης

Αναλυτής συνεχούς ροής

Αέριος χρωματογράφος

 

 
 


Developed and Designed by